دروس ارائه شده در نیمسال...

انتخاب دروس ارائه شده در نیمسال...

دانشكده كاربر : علوم اقتصادی و اداری

رشته كاربر : مدیریت بازرگانی

گروه آموزشی كاربر : مدیریت - بازرگانی
نیمسال فعال : نیمسال دوم سال تحصیلی 1385

صفحه 1
>مشاهده صفحه 2

گردآورنده: علیرضا حسین نژاد

دروس ارائه شده
كد درس نام درس گروه درس دانشكده گروه آموزشی مقطع درس دوره درس ظرفیت کلاس جنسیت تاریخ امتحان ساعت امتحان واحد نظری عملی
61011اندیشه اسلامی 1-مبدا و معاد 1علوم اقتصادی و اداری نامشخص كارشناسی نامشخص 0 مشترك 03/04/1386 13:002 20
61011اندیشه اسلامی 1-مبدا و معاد 2علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 13:002 20
61011اندیشه اسلامی 1-مبدا و معاد 3علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 13:002 20
61011اندیشه اسلامی 1-مبدا و معاد 4علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 13:002 20
61012انسان در اسلام 1علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 14:302 20
61012انسان در اسلام 2علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 14:302 20
61012انسان در اسلام 3علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 14:302 20
61012انسان در اسلام 4علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 14:302 20
61012انسان در اسلام 5علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 14:302 20
6102فارسی 1 علوم اقتصادی و اداری نامشخصكارشناسی نامشخص0مشترك 02/04/1386 08:003 30
6102فارسی 2 علوم اقتصادی و اداری نامشخصكارشناسی نامشخص0مشترك 02/04/1386 08:003 30
6102فارسی 3 علوم اقتصادی و اداری نامشخصكارشناسی نامشخص50مشترك 02/04/1386 08:003 30
6102فارسی 4 علوم اقتصادی و اداری نامشخصكارشناسی نامشخص50مشترك 02/04/1386 08:003 30
6103زبان خارجه 1علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 08:003 30
6103زبان خارجه 2علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 0 مشترك 03/04/1386 08:003 30
6103زبان خارجه 3علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 08:003 30
6103زبان خارجه 4علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 08:003 30
61051فلسفه اخلاق (مباحث تربیتی) 4علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 10:004 22
61051فلسفه اخلاق (مباحث تربیتی) 5علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 0 مشترك 03/04/1386 10:004 22
61053آیین زندگی - اخلاق کاربردی 1علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 10:002 20
61053آیین زندگی - اخلاق کاربردی 2علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 10:002 20
61053آیین زندگی - اخلاق کاربردی 3علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 03/04/1386 10:002 20
6106تربیت بدنی 1 1علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 24 مرد- -1 01
6106تربیت بدنی 1 2علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 24 مرد- -1 01
6106تربیت بدنی 1 3علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 24 مرد- -1 01
6106تربیت بدنی 1 4علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 24 مرد- -1 01
6106تربیت بدنی 1 11علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 24 زن- -1 01
6106تربیت بدنی 1 12علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 24 زن- -1 01
6106تربیت بدنی 1 13علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 24 زن- -1 01
6106تربیت بدنی 1 14علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 24 زن- -1 01
61102تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 10:002 20
61102تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 10:002 20
61102تاریخ تحلیلی صدر اسلام 3علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 10:002 20
61103تاریخ امامت 4علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 10:002 20
61103تاریخ امامت 5علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 10:002 20
6111تربیت بدنی 2 1علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 22 مرد- -1 01
6111تربیت بدنی 2 2علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 22 مرد- -1 01
6111تربیت بدنی 2 3علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 22 مرد- -1 01
6111تربیت بدنی 2 4علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 22 مرد- -1 01
6111تربیت بدنی 2 11علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 22 زن- -1 01
6111تربیت بدنی 2 12علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 22 زن- -1 01
6111تربیت بدنی 2 13علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 22 زن- -1 01
6111تربیت بدنی 2 14علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 22 زن- -1 01
61121انقلاب اسلامی ایران 1علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 0 مشترك 02/04/1386 14:302 20
61121انقلاب اسلامی ایران 2علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 14:302 20
61121انقلاب اسلامی ایران 3علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 14:302 20
61121انقلاب اسلامی ایران 4علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 14:302 20
61121انقلاب اسلامی ایران 5علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 14:302 20
61132تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 13:002 20
61132تفسیر موضوعی نهج البلاغه 2علوم اقتصادی و ادارینامشخص كارشناسینامشخص 50 مشترك 02/04/1386 13:002 20
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات