دروس ارائه شده در نیمسال...

گروه دانشجویان مدیریت بازرگانی 84              گردآورنده: حسین نژاد

دانشكده علوم اقتصادی و اداری

رشته مدیریت بازرگانی

نیمسال اول سال تحصیلی 1385

دروس اختصاصی

دروس ارائه شده
ردیف كد درس نام درس گروه نوع درس دانشكده رشته یا ترم ورود گروه آموزشی مقطع درس دوره درس ظرفیت جنسیت تاریخ امتحان ساعت امتحان واحد نظری عملی
1 91293723 اقتصاد خرد 1 پایه علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 20 مشترك 27/10/1385 08:00 3 3 0
2 91293724 اقتصادكلان‌ 1 پایه علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 35 مشترك 27/10/1385 08:00 3 3 0
3 91293725 اصول‌حسابداری‌1 1 پایه علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 35 مشترك 25/10/1385 10:00 3 3 0
4 91293726 اصول‌حسابداری‌2 1 پایه علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 15 مشترك 25/10/1385 10:00 3 3 0
5 91293731 كامپیوتروكاربردآن‌درمدیریت 1 پایه علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 10 مشترك 26/10/1385 15:00 3 3 0
6 91293733 حقوق‌اساسی 1 پایه علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 35 مشترك 23/10/1385 08:00 2 2 0
7 91293737 مدیریت منابع‌انسانی‌ 1 اصلی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 25 مشترك 26/10/1385 08:00 3 3 0
8 91293741 مدیریت مالی‌1 1 اصلی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 10 مشترك 16/10/1385 15:00 3 3 0
9 91293742 مدیریت تولید 1 اصلی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 25 مشترك 27/10/1385 10:00 3 3 0
10 91293743 سیستمهای‌خریدانبارداری‌وتوزیع 1 تخصصی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 20 مشترك 30/10/1385 15:00 3 3 0
11 91293744 حسابداری‌صنعتی 1 اصلی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 35 مشترك 25/10/1385 10:00 3 3 0
12 91293746 حقوق‌بازرگانی‌ 1 تخصصی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 20 مشترك 23/10/1385 08:00 3 3 0
13 91293747 حسابرسی‌ 1 تخصصی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 35 مشترك 20/10/1385 08:00 3 3 0
14 91293748 سازمانهای‌پولی‌ومالی‌بین‌المللی‌ 1 اختیاری علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 20 مشترك 20/10/1385 15:00 3 3 0
15 91293749 پول‌وارزبانكداری‌ 1 تخصصی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 30 مشترك 24/10/1385 15:00 3 3 0
16 91293750 بازرگانی‌بین‌المللی 1 تخصصی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 20 مشترك 26/10/1385 10:00 3 3 0
17 91293751 بازاریابی‌ومدیریت بازار 1 اصلی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 25 مشترك 19/10/1385 13:00 3 3 0
18 91293752 تجزیه‌وتحلیل‌وطراحی‌سیستم 1 اصلی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 15 مشترك 17/10/1385 08:00 3 3 0
19 91293755 روابطصنعتی‌ 1 اختیاری علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 30 مشترك 16/10/1385 08:00 3 3 0
20 91293756 مدیریت مالی‌2 1 تخصصی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 30 مشترك 16/10/1385 15:00 3 3 0
21 91293757 بازاریابی‌بین‌الملل‌ 1 تخصصی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 35 مشترك 19/10/1385 08:00 2 2 0
22 91293762 بهره‌وری‌وتجزیه‌وتحلیل‌آن‌درسازمانها 1 اختیاری علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 35 مشترك 24/10/1385 10:00 3 3 0
23 91293767 سیاست پولی‌ومالی‌ 1 تخصصی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 35 مشترك 26/10/1385 10:00 3 3 0
24 91293770 روانشناسی كار 1 پایه علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 20 مشترك 24/10/1385 08:00 3 3 0
25 91293771 ریاضیات وكاربردآن‌درمدیریت 1 1 پایه علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 35 مشترك 17/10/1385 15:00 3 3 0
26 91293772 ریاضیات وكاربردآن‌درمدیریت 2 1 پایه علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 20 مشترك 17/10/1385 15:00 3 3 0
27 91293773 آماروكاربردآن‌درمدیریت 1 1 پایه علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 20 مشترك 23/10/1385 15:00 3 3 0
28 91293774 آماروكاربردآن‌درمدیریت 2 1 پایه علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 30 مشترك 23/10/1385 15:00 3 3 0
29 91293775 مبانی‌ مدیریت اسلامی‌ و الگوهای ‌آن 1 پایه علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 35 مشترك 19/10/1385 13:00 3 3 0
30 91293776 مبانی‌سازمان‌ومدیریت 1 اصلی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 20 مشترك 19/10/1385 13:00 3 3 0
31 91293777 مدیریت رفتارسازمانی‌ 1 اصلی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 35 مشترك 30/10/1385 08:00 3 3 0
32 91293779 تحقیق‌درعملیات 1 1 اصلی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 10 مشترك 20/10/1385 10:00 3 3 0
33 91293780 تحقیق‌درعملیات2 1 اصلی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 25 مشترك 20/10/1385 10:00 3 3 0
34 91293781 مدیریت استراتـژیك 1 تخصصی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 35 مشترك 17/10/1385 13:00 3 3 0
35 91293782 زبان تخصصی (2و1) 1 تخصصی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 15 مشترك 30/10/1385 15:00 2 2 0
36 91293783 زبان تخصصی(4و3) 1 تخصصی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 50 مشترك 30/10/1385 15:00 2 2 0
37 91293784 سیستمهای‌اطـلاعاتی‌مدیریت 1 تخصصی علوم اقتصادی و اداری همه موارد مدیریت - بازرگانی كارشناسی روزانه 20 مشترك 16/10/1385 10:00 3 3 0
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic