دروس ارائه شده در نیمسال...

گروه دانشجویان مدیریت بازرگانی 84              گردآورنده: حسین نژاد

دانشكده علوم اقتصادی و اداری

رشته مدیریت بازرگانی

نیمسال اول سال تحصیلی 1385

دروس عمومی

دروس ارائه شده
ردیف كد درس نام درس گروه نوع درس دانشكده رشته یا ترم ورود گروه آموزشی مقطع درس دوره درس ظرفیت جنسیت تاریخ امتحان ساعت امتحان واحد نظری عملی
1 61011 اندیشه اسلامی 1-مبدا و معاد 1 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 02/11/1385 13:00 2 2 0
2 61011 اندیشه اسلامی 1-مبدا و معاد 2 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 02/11/1385 13:00 2 2 0
3 61011 اندیشه اسلامی 1-مبدا و معاد 3 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 02/11/1385 13:00 2 2 0
4 61011 اندیشه اسلامی 1-مبدا و معاد 4 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 02/11/1385 13:00 2 2 0
5 61012 انسان در اسلام 1 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 02/11/1385 14:30 2 2 0
6 61012 انسان در اسلام 2 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 02/11/1385 14:30 2 2 0
7 61012 انسان در اسلام 3 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 02/11/1385 14:30 2 2 0
8 61012 انسان در اسلام 4 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 02/11/1385 14:30 2 2 0
9 6102 فارسی 1 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 01/11/1385 08:00 3 3 0
10 6102 فارسی 2 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 01/11/1385 08:00 3 3 0
11 6102 فارسی 3 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 01/11/1385 08:00 3 3 0
12 6102 فارسی 4 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 01/11/1385 08:00 3 3 0
13 6103 زبان خارجه 1 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 02/11/1385 08:00 3 3 0
14 6103 زبان خارجه 2 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 02/11/1385 08:00 3 3 0
15 6103 زبان خارجه 3 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 02/11/1385 08:00 3 3 0
16 6103 زبان خارجه 4 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 02/11/1385 08:00 3 3 0
17 61053 آیین زندگی - اخلاق کاربردی 1 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 02/11/1385 10:00 2 2 0
18 61053 آیین زندگی - اخلاق کاربردی 2 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 02/11/1385 10:00 2 2 0
19 61053 آیین زندگی - اخلاق کاربردی 3 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 02/11/1385 10:00 2 2 0
20 61053 آیین زندگی - اخلاق کاربردی 4 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 02/11/1385 10:00 2 2 0
21 6106 تربیت بدنی 1 1 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 22 مرد - - 1 0 1
22 6106 تربیت بدنی 1 2 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 22 مرد - - 1 0 1
23 6106 تربیت بدنی 1 3 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 22 مرد - - 1 0 1
24 6106 تربیت بدنی 1 4 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 22 مرد - - 1 0 1
25 6106 تربیت بدنی 1 5 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 22 مرد - - 1 0 1
26 61102 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 01/11/1385 10:00 2 2 0
27 61102 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 01/11/1385 10:00 2 2 0
28 61102 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 3 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 01/11/1385 10:00 2 2 0
29 61103 تاریخ امامت 4 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 01/11/1385 10:00 2 2 0
30 61103 تاریخ امامت 5 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 01/11/1385 10:00 2 2 0
31 6111 تربیت بدنی 2 1 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 22 مرد - - 1 0 1
32 6111 تربیت بدنی 2 2 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 22 مرد - - 1 0 1
33 6111 تربیت بدنی 2 3 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 22 مرد - - 1 0 1
34 6111 تربیت بدنی 2 4 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 22 مرد - - 1 0 1
35 6111 تربیت بدنی 2 5 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 22 مرد - - 1 0 1
36 6111 تربیت بدنی 2 6 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 22 مرد - - 1 0 1
37 61121 انقلاب اسلامی ایران 1 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 01/11/1385 14:30 2 2 0
38 61121 انقلاب اسلامی ایران 2 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 01/11/1385 14:30 2 2 0
39 61121 انقلاب اسلامی ایران 3 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 01/11/1385 14:30 2 2 0
40 61121 انقلاب اسلامی ایران 4 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 01/11/1385 14:30 2 2 0
41 61132 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 01/11/1385 13:00 2 2 0
42 61132 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 2 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 15 مشترك 01/11/1385 13:00 2 2 0
43 61132 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 3 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 01/11/1385 13:00 2 2 0
44 61132 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 4 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 55 مشترك 01/11/1385 13:00 2 2 0
45 6114 جمعیت و تنظیم خانواده 1 عمومی علوم اقتصادی و اداری همه موارد نامشخص كارشناسی نامشخص 40 مشترك 20/11/1385 16:00 1 1 0
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic