دروس ارائه شده در نیمسال...

انتخاب دروس ارائه شده در نیمسال...
دانشكده : علوم اقتصادی و اداری رشته  : مدیریت بازرگانی نیمسال فعال : نیمسال اول سال تحصیلی 1386
دروس اختصاصی
دروس عمومی                                                                                  گردآورنده: علیرضا حسین نژاد
دروس ارائه شده
ردیف كد درس نام درس گروه ارائه نوع درس ظرفیت جنسیت تعداد واحد نظری عملی دانشكده تاریخ امتحان ساعت امتحان دوره درس
1 91293723 اقتصادخرد 2پایه 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 26/10/1386 08:00 روزانه
291293724 اقتصاد كلان 1پایه 40 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 26/10/138608:00 روزانه
391293725 اصول‌حسابداری‌1 1پایه 40 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 24/10/138610:00 روزانه
491293726 اصول‌حسابداری‌2 2پایه 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 24/10/138610:00 روزانه
591293730 توسعه‌اقتصادی‌وبرنامه‌ریزی‌ 2پایه 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 22/10/138610:00 روزانه
691293731 كامپیوتروكاربردآن‌درمدیریت 1پایه 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 25/10/138615:00 روزانه
791293732 روشهای‌تحقیق درمدیریت 2پایه 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 24/10/138608:00 روزانه
891293733 حقوق‌اساسی1 پایه40مشترک 22 0علوم اقتصادی و اداری 22/10/138608:00 روزانه
991293737 مدیریت منابع‌انسانی‌ 1اصلی 40 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 05/10/138608:00 روزانه
1091293741 مدیریت مالی‌1 2اصلی 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 15/10/138615:00 روزانه
1191293742 مدیریت تولید 1اصلی 40 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 26/10/138610:00 روزانه
1291293743 سیستمهای‌خریدانبارداری‌وتوزیع 2تخصصی 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 17/10/138613:00 روزانه
1391293744 حسابداری صنعتی 1اصلی 40 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 24/10/138610:00 روزانه
1491293746 حقوق‌بازرگانی‌ 2تخصصی 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 22/10/138608:00 روزانه
1591293747 حسابرسی‌1 تخصصی40مشترک 33 0علوم اقتصادی و اداری 19/10/138608:00 روزانه
1691293748 سازمانهای‌پولی‌ومالی‌بین‌المللی‌ 2تخصصی 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 19/10/138613:00 روزانه
1791293749 پول‌وارزبانكداری‌ 1تخصصی 35 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 23/10/138613:00 روزانه
1891293750 بازرگانی بین الملل 2تخصصی 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 25/10/138613:00 روزانه
1991293751 بازاریابی‌ومدیریت بازار 1اصلی 40 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 18/10/138610:00 روزانه
2091293752 تجزیه‌وتحلیل‌وطراحی‌سیستم 2اصلی 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 16/10/138608:00 روزانه
21 91293755 روابطصنعتی‌ 1 اختیاری 35 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 15/10/1386 08:00 روزانه
2291293756 مدیریت مالی‌2 1تخصصی 35 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 15/10/138615:00 روزانه
2391293757 بازاریابی‌بین‌الملل‌ 1تخصصی 40 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 18/10/138608:00 روزانه
2491293762 بهره‌وری‌وتجزیه‌وتحلیل‌آن‌درسازمانها 1اختیاری 35 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 23/10/138610:00 روزانه
2591293767 سیاست پولی‌ومالی‌ 1تخصصی 35 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 25/10/138613:00 روزانه
2691293770 روانشناسی كار 1پایه 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 23/10/138608:00 روزانه
2791293771 ریاضیات وكاربردآن درمدیریت1(ریاضیات پایه) 1پایه 40 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 16/10/138615:00 روزانه
2891293772 ریاضیات وكاربردآن درمدیریت2 2پایه 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 16/10/138615:00 روزانه
2991293773 آماروكاربردآن‌درمدیریت 1 2پایه 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 22/10/138615:00 روزانه
3091293774 آماروكاربردآن درمدیریت2 1پایه 35 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 22/10/138615:00 روزانه
3191293775 مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن 1پایه 40 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 18/10/138610:00 روزانه
3291293776 مبانی‌سازمان‌ومدیریت 2اصلی 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 18/10/138613:00 روزانه
3391293777 مدیریت رفتارسازمانی‌ 1اصلی 40 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 17/10/138608:00 روزانه
3491293779 تحقیق درعملیات1 2اصلی 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 19/10/138610:00 روزانه
3591293780 تحقیق‌درعملیات2 1اصلی 35 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 19/10/138610:00 روزانه
3691293781 مدیریت استراتـژیك 1تخصصی 40 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 16/10/138610:00 روزانه
3791293782 زبان تخصصی(2و1) 2تخصصی 20 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 17/10/138613:00 روزانه
3891293783 زبان تخصصی(4و3) 1تخصصی 35 مشترک2 20 علوم اقتصادی و اداری 17/10/138613:00 روزانه
3991293784 سیستمهای‌اطـلاعاتی‌ درمدیریت 2تخصصی 20 مشترک3 30 علوم اقتصادی و اداری 15/10/138610:00 روزانه

© 2005-2007 Hamkelasia.ir 
Creator & Designer
Alireza Hosseinnejad Yahoo! ID   Alireza_Hosseinnejad

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic